Datamanagement

Forskningsdata management handler om at lagre, dele, genfinde og genbruge forskningsdata.

part of image by Duncan Hull https://www.flickr.com/photos/dullhunk/  CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

CC BY 2.0 by Duncan Hull

Mængden af forskningsdata stiger og løsninger til at lagre, dele, genfinde og genbruge forskningsdata er vigtige for institutionerne og for forskningen.

National strategi for forskningsdata management

Repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet, Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet har udformet en national strategi for forskningsdata management vedtaget af DeiC og DEFF ultimo 2014. Strategiens vision: At at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata.

40 mio. kr. til forskningsdata management

Med baggrund i en national strategi for forskningsdata management financierer DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) - i samarbejde med de otte danske universiteter og bevaringsinstitutionerne (Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet) - en samlet indsats på datamanagement området på omkring 40 mio. kr. i perioden 2015 – 2018.

Midlerne anvendes til

 • nationalt samarbejde, videndeling og kompetenceudvikling via møder og aktiviteter i et nationalt forum for forskningsdata management (DM Forum).
 • lokale, fag- og forskernære initiativer, såsom etablering eller udbygning af støttefunktioner på universiteter og bevaringsinstitutioner.
 • specificering og (pilot-)etablering af forskningsdata management infrastrukturer i nationalt samarbejde.

Organisering af den nationale forskningsdata management indsats

De mange lokale, nationale og internationale aktiviteter fordrer en koordinering. Der er derfor etableret en national styringsstruktur for området, der er implementeret ved at udvide DeiCs og DEFFs eksisterende styringsstruktur. De nye elementer er:

Styringstrukturen og sammenhængen mellem de forskellige elementer er mere detaljeret redegjort for her.

Aktiviteter, projekter og piloter 

Som led i implementeringen af den nationale datamanagementstrategi støtter DeiC og DEFF en række aktiviteter, projekter og infrastruktur pilotprojekter, der skal katalysere udviklingen på området, bl.a.:

 • Aktiviteter i DM Forum - på tværs af institutioner arbejdes med fx kortlægning af eksisterende datamanagement infrastruktur og -services, udvikling af fagspecifikke datamanagement guidelines og Ph.D. undervisningsforløb, afklaring af supportmodeller og skabeloner til udvikling af datamanagementpolitikker på institutionsniveau og meget andet. Aktiviteterne defineres og besluttes på DM Forum møder, og har fastlagt timebudget, deadlines og leverancer.
 • Institutionslokale aktiviteter der fremmer datamanagement
 • Train-the-Trainers - et fælles kompetenceudviklingsforløb (DM Forum aktivitet med særskilt budget) primært for universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet (Train-the-Trainers)
 • Data Management i Praksis projektet - afprøver for hvert hovedområde et antal data management tjenester til understøttelse af alle dele af data management livscyklus (læs mere på projektets wiki).
 • Pilotprojekter - udvikling af nationalt bredt forankret og betydende e-infrastruktur til forskningsdata management, herunder digitale værktøjer, der fremmer forskeres adgang til og udnyttelse af bestående e-infrastruktur (midler har været udbudt særskilt i et call).
 • Foranalyse vedr. krav til lagring af forskningsdata i skyen.

Datamanagement tjenester

DeiC tilbyder to datamanagement relaterede services:

 • Sciencedata.dk – online datalagrings- og synkroniseringstjeneste til at sikkert dele og arbejde med aktive forskningsdata og lagre store dataset. 
 • FileSender – webbaseret applikation til sikkert at sende filer, der er for store til at blive vedhæftet i gængse mailklienter.

Flere nationale tjenester forventes at komme til som følge af infrastrukturpilotprojekterne.

 

Revideret 28/09/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold