Organisation og CAB struktur

DeiC blev etableret i 2012 med det formål at understøtte udviklingen af eScience i Danmark.

DeiC-organisationen er under forandring for at understøtte anbefalingerne i Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur. 

I 2020 er DeiC

  • en virtuel organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Forskning og Uddannelse. DeiC har ingen ansatte. Medarbejderne er ansat på universiteter og forskningsinstitutioner. DeiC er ikke en selvstændig juridisk enhed, men er under DTUs CVR-nummer.
  • grundlagt som en aftale mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse og de otte universiteter med det formål at styrke den nationale indsats og koordinering på området e-infrastruktur til forskning.
  • et samarbejde med universiteterne og forskningsinstitutionerne om i fællesskab at sikre og koordinere den nødvendige e-infrastruktur til dansk forskning. Samarbejdspartnernes behov og holdninger er vigtige for, at DeiC kan udvikle sig i den rigtige retning.

DeiCs bestyrelse

DeiC ledes i 2019 og 2020 af en interimsbestyrelse, som en overgang til ny organisering. Bestyrelse er udpeget af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra Danske Universiteter, og består af en person fra ledelsesniveauet på hvert universitet.

Organisationsdiagram 2020 

Ledelsesstruktur

Direktion

Direktionen er DeiCs øverste daglige ledelse: CEO Steen Pedersen, Sekretariats- og kommunikationschef Gitte Kudsk Chef for Net og Sikkerhed Martin Bech, Chef for Datamanagement og -lagring Anders Sparre Conrad, Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen og en Chef for HPC området, som forventes besat pr. 1. marts 2020.

Projekt- og international koordinering

Hver anden uge holdes koordineringsmøde med direktionen og repræsentanter fra deltagelse i internationale fora og større projekter og aktiviteter.

DeiC på DTU chefgruppe

Mødes ugentligt med det formål at koordinere og informationsudveksle om aktiviteter varetaget af DeiC medarbejdere ansat på DTU, dvs. primært aktiviteter relateret til net og tjenester området, samt DTU interne forhold.
 

Referencegrupper

Mandatet for DeiCs hidtidige referencegruppestruktur er udløbet ved udgangen af 2019. DeiCs bestyrelse arbejder på at definere det fremtidige format for referencegrupper. 

Følgende grupper eksisterer i 2020:

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)

HPC TekRef (teknisk referencegruppe for HPC) rådgiver om den tekniske udvikling af de nationale supercomputercentre og er samtidig et forum for erfaringsudveksling mellem såvel de lokale som nationale HPC-centre. Medlemmerne er typisk systemadministratorer.

Net TekRef (teknisk referencegruppe for netværk) rådgiver om udviklingen af forskningsnettet og de relaterede tjenester. Derudover virker gruppen som erfa-gruppe for medlemmerne. Medlemmerne er typisk netværksadministratorer fra universiteterne. 

Relaterede nyheder

Relateret indhold