Gå til hovedindhold

DeiC konference 2012 er åbnet

Af
12/11/2012 10:11Lidt flere end 150 personer havde vovet sig ud i den danske morgentrafik på tværs af landet for at nå frem til Middelfart, der modtog med smuk efterårssol. Kl. 10.00 åbnede Bestyrelsesformand Børge Obel den første DeiC konference med at præsentere DeiC organisationen og den fremtidige strategi. Nedenfor følger korte resumeer af nogle af konferencens oplæg. Det samlede program kan ses her:

Åbningskeynote Dr. David Foster, Deputy IT Department Head, CERN illustrede  med en humoristisk tilgang sammenhængen mellem de forskellige parter involveret i e-Science i præsentationen: "e-Infrastructure and Research: An explosive mix?" 
Han sluttede af med at konkludere, at forskning og e-infrastruktur er et eksplosivt mix, men samtidig væsentlig for at nå den europæiske ambition om at være ledende inden for forskning i det 21. århundrede. Så vi skal være forberedte på at investere i den e-infrastruktur, der er nødvendig for at opnå den ambition. 
 

Herefter gav Steen Pedersen og Martin Bech i spor 2 en status for DeiC på såvel det administrative område, som på services. Blandt andet gav Martin Bech en tour-de-force gennemgang af det meget store antal netudbygningsprojekter, der er gennemført det seneste år, og beskrivelse af nogle af de oplevelse det kan give, på godt og ondt.

Visualizing the Digital Humanities

Hvad er ‘digital humanities’? Er det bare et popsmart udtryk for brugen af computere inden for humaniora til at facilitere den etablerede forskningspraksis - eller dækker det over et helt nyt genstandsfelt og en forskningsmæssig tilgang, der er radikalt forandret af digitale medier? Med andre ord: Er digital humanities “business as usual” eller et paradigmeskifte? Og hvordan ser det helt konkret ud?

Spørgsmålene var udgangspunktet for præsentationen ‘Visualizing the Digital Humanities’ leveret af Eric Champion, project manager for det nystartede Digitale Humanities Lab (DigHumLab) – en 30 mio. kr stor dansk satsning på humanistisk forskningsinfrastruktur. Eric Champion præsenterede en imponerende bred palette af mere end 25 apps, online redskaber og databaser: Der var de digitalt fødte forskningsobjekter, visualiseringsredskaberne og datapools, der giver en platform til at stille nye forskningsspørgsmål og besvare gamle på nye måder.

Læs mere om DigHumLab

Succeeding with the scientific user communities

Tommi Nyrönen er Development manager hos det finske IT Center for Science (CSC) og arbejder primært med deres biomedicinske tjenester. I sit oplæg fremhævede Tommi Nyrönen gang på gang samarbejdsaspektet (lokalt, nationalt og internationalt) som den væsentligste ledetråd i alle CSCs aktiviteter. Aktiviteterne er stort set de samme som DeiC varetager, nemlig forskningsnet, computing, applikationsstjenester og datamanagement, mens informationsmanagement er en opgave CSC løser for offentlige system i Finland.

Læs mere om CSC

National storage in Norway and Sweden

NorStore project manager Andreas Jaunsen fortalte, at man i Norge også har en roadmap for forskningsinfrastruktur: NorStore, der er en national infrastruktur til forvaltning, kurering og langtidsbevaring af digitale videnskabelige data, er et resultat heraf. Den giver let og sikker adgang til lagerkapacitet, hvor forskningsprojekter kan oprette egne repositorier med egne workflows, og også styre deling af data og ekstern adgang til datasættene. Udover rå lagerkapacitet tilbydes også software til organisering og logisk bevaring af data. Det er en distribueret infrastruktur med universiteterne i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø som de store noder. De er partnere i driften (inkluderer 12 fuldtidsansatte), som de financierer med en tredjedel, hvor det norske forskningsråd financierer resten - tilsammen knapt 17 MNOK/år. NorStore er med andre ord en stor satsning, der foreløbig er sikret til medio 2013. Netop korte fundingperioder var én af de udfordringer, som Andreas Jaunsen fra UNINETT pegede på i sin præsentation. Korte perioder gør det svært at sikre commitment fra forskningsmiljøerne og i øvrigt kolliderer med en af hovedideerne med innfrastrukturen: At sikre adgang til data lang tid fremover.

Lige præcis den udfordring har man tilsyneladende også i Sverige ifølge Swestore coordinator Tom Langborg, der præsenterede Swestore. SweStore er lagerdelen af SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing), der tilbyder et sæt af services for large-scale computing og datalagring. SweStore er ligesom NorStore en distriburet løsning, men fordelt på seks lokationer (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg og Lund) med cross-site backup. Man er i øjeblikket ved at reformulere strategien for SweStore, og har netop skåret i bemandingen. Sustainability er derfor et issue, på trods af stigende datamængder og forventninger til fx global adgang til sensitive data. Præsentationen satte også spot på andre udfordringer såsom vanskelighederne ved at sikre brugervenlighed (når man som SweStore er fuldt integreret i HPC-miljøet), finde en fælles filformat politik, og håndtere metadata, sensitive data og forhold omkring persistens (persistent identifiers) og ejerskab til data.

Læs mere om National storage in Norway and Sweden:
www.norstore.no
www.snic.vr.se/projects/swestore

Kulturarv i Petabytes

Under overskriften Kulturarv i Petabytes præsenterede Bjarne Andersen og Klaus Kjærgaard fra Statsbiblioteket Det Nationale Bitmagasin.  Formålet er at langtidssikre digitale data ved at samarbejde om bitbevaring.  Dette gør man ved at sikre autenticitet af materialet (100% identisk), flere kopier (på flere teknologier), fysisk og organisatorisk adskilte kopier – og naturligvis løbende tjek af alle kopier. Ud over krav til kilder og mængden af data handler det også om kildernes integritet, tilgængelighed og fortrolighed. Disse forhold har naturligvis skullet kunne holdes inden for projektets økonomiske ramme og tilpasses Bitmagisinets mange brugere – og ”klienter”.

Foruden en gennemgang af selve projektet viste Klaus Kjærgaard også eksempler på den tekniske infrastruktur med billeder af lokationer, maskiner og sikkerhedsforanstaltninger – på to af SBs lokationer.

Læs mere om Det Nationale Bitmagasin

LARM-projektet –et projekt on the fly

I et meget veloplagt oplæg fortalte Bente Larsen om LARM, der er en national infrastruktur, der skal understøtte forskning og undervisning i den radiofoniske kulturarv. Ud over at fortælle om LARM og streamadgangen til de mere end mere end 555.000 udsendelser fra danske radiostationer fortalte Bente Larsen om de grundlæggende arbejdsstrategier i projektet. Man har en meget funktionel tilgang, der har fokus på tværdisciplinært samarbejde, at man bruger eksisterende, tilpassede løsninger, at outcome har generel anvendelighed og brugervenlighed ala google og at det projektet udvikler sig ’on the fly’. Naturligvis er der en række udfordringer knyttet til projektet (ønsket om forbedrede søgemuligheder og finansiering af rettighedsaftaler), men der har også allerede vist sig en række gevinster: Man har fået adgang til ny empiri, øget mulighederne for øget tværfaglighed, styrkede netværk og samarbejde på fælles platform samt givet mulighed for metodeudvikling.

Læs mere om LARM

CLARIN - en europæisk forskningsinfrastruktur

I sit oplæg CLARIN – en europæisk forskningsinfrastruktur præsenterede Bente Maegaard CLARIN ERIC, som det hedder nu. CLARIN ERIC er en europæisk forskningsinfrastruktur der giver adgang til sprogbaserede data og værktøjer. I sit oplæg listede Bente Maegaard en række udfordringer som CLARIN ERIC står over for: bred vifte af brugere som stiller krav til fleksibel bruger-interfaces; datamængder der hele tiden vokser, forskellige former for søgemuligheder, sikring af en form for standardisering på tværs af deltagerlandenes forskellige love, services og lagringsformer skal kunne holde i længden, krav til computing om overførsler af store og ikke standardiserede data og ikke mindst at få etableret et netværk af forskere og brugere – og sørge for at få dem uddannet så CLARIN ERIC bruges.

Direkte fra Salt Lake City

Ole Holm og co har holdt sig vågne og fortæller om deres indtryk fra de første dage på SC12.supercomputing.org konferencen som hvert år afholdes i uge 46 i Salt Lake City.

Budskabet fra konferencen er, at det ikke kan svare sig økonomisk at lave en ’one size fits all’ computer. Der skal for mange tilpasninger til og det koster for mange penge. Til gengæld er energioptimering et hot emne.  Man er nået langt i forhold til at holde PUE (power usage effectiveness) så lav som muligt, så nu kigger man på måder at bruge den overskydende varme – og man ser også på om energiforbruget i servermiljøet. Der sker spændende ting på området, og det er bestemt et område vi må kigge mere på, siger Ole Holm

Et andet og lidt sjovt indslag fra konferencen er verdensranglisten over de største HPC anlæg: Den pt største er Cray Titan med 560.000 CPU kerner og 17.5 PFLOPS. Til sammenligning skal nævnes at Danmarks største ejes af Vesta som har 162 TFLOP og 15.000 kerner.

Ellers har gruppen hørt om co-processorer og acceleratorer og netværk for HPC. Områder hvor der er meget og nyt på vej ….

Som den sidste observation fra vores udsendte i Salt Lake, at tendensen for HPC –filstorage er, at der bliver en større tæthed i racks, og at regnekraften rykker tættere på data.

I dybden med aktuelle sikkerhedsproblemer

Tonny Bjørn og Dennis Rand fra DK-CERT/DeiC gik i dybden med aktuelle trusler på sikkerhedsfronten. Præsentationen begyndte med en afstemning ved håndsoprækning blandt tilhørerne, om hvilke emner, der skulle fokuseres på. Vinderen blev "malware". Den blev meget diskuteret og især udfordringerne i forbindelse med BYOD. Vi fik også en beskrivelse af de IT-kriminelles financielle økosystem, og en demo af de største nettrusler pt. Nemlig ”Zbot” og ”Black Hole exploit kits”. Undervejs var der så mange engagerede spørgsmål fra salen, og da Tonny også lige skulle nå at vise de sidste demoer, gik vi 5 minutter over tiden. Til at tage med hjem var der uddelt fine mindmaps vedr. sikkerhedstrusler, men der vi lige knapt nok med kopier, da der var så mange interesserede deltagere.

Afslutning

Direktør Hans Müller fremhævede i sit oplæg at foruden selve infrastrukturen var den vigtigste pointe ved etableringen af DeiC, at alle universiteter står bag. Og budskabet til universiteternes ledelsesrepræsentanter var netop nødvendigheden i, at alle – forskere, forskningsmiljøer og institutioner – fortsat involverer sig og på den måder fastholder den gode udvikling i etableringen af Danmark som e-science nation.

Herefter fortalte Professor Klaus Bock fra Grundforskningsfonden om EuroScience Open Forum, som afholdes i København den 21. – 26. juni i 2014.

Læs mere om EuroScience Open Forum 2014

Og endelig indledte DeiCs bestyrelsesformand Børge Obel sin afsluttende bemærking med sætningen ”Forventningerne, der er blevet lagt frem, er fantastiske, men også en lille smule skræmmende.” Børge Obel kunne herefter fortælle, at Bestyrelsen nu havde godkendt DeiCs strategiske 6 strategiske mål for 2012 – 2016. I skrivende stund mangler en endelig skriftlig samtykke, men så snart den forefindes, bliver strategien endelig offentliggjort på vores website.

Derpå præsenterede han organisationsstrukturen, som han med et glimt i øjet sagde ikke kunne undre nogen var en 3-dimenstionel matrixstruktur. Organisationen får Steen Pedersen som øverstansvarlige, mens Martin Bech bliver Deputy Manager. Steen Pedersen bliver herudover leder for afdelingen for sikkerhed, mens Martin Bech bliver leder af drift og udvikling af infrastruktur. Herudover består ledelsesgruppen af Sekretariatsleder Gitte Kudsk, chef for internationale relationer Rene Belsø og den fremtidige leder af Kompetencecentret og  – hvor et vigtigt led i organisationen bliver brugerinvolvering. Denne vil man søge at få ved teknisk referencegruppe, change advisory board og mulighed for observatører i bestyrelsen.  – og dette kommer der et oplæg om til næste bestyrelsesmøde.

Børge Obel takkede med stor tilfredshed for den positive stemning der er omkring DeiC og ikke mindst på konferencen og opfordrede alle til at sætte kryds i kalenderen til DeiCs næste konference The future of e-science den  1.-2. oktober 2013 i Middelfart.