Gå til hovedindhold

Lokale data management aktiviteter

Som led i forankringen af den nationale indsats medfinancierer DEFF og DeiC etablering eller udbygning af lokale funktioner og aktiviteter, der støtter forskerne i data management.

De institutionslokale aktiviteter dedikeret til forskningsdata management kan have meget forskellig karakter, så det eneste krav for at opnå medfinanciering er, at den enkelte aktivitet løbede afrapporteres til DM Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.

De medfinacierede aktiviteter er velbeskrevne mht. formål, behovene der adresseres, sammenhængen med den nationale vision på omrpdet mv. For alle aktiviteter findes således en udfyldt aktivitetsbeskrivelse, og hvor aktiviteten har resulteret i en konkret leverance, er der linket hertil samt til evt. anden information.

Afsluttede

  SUND Policy for Data Management 
Institution KU, Faculty of Health
Resume

Task Force for Data Management at the Faculty of Health and Medical Sciences (SUND) at UCPH was commissioned to deliver a proposal for the faculty’s data management policy.

Leverance
Uddybende info
  Juridisk forankring af data management ved Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus (modelaftale om forskningsdata)
Institution Det Kgl. Bibliotek, Aarhus + AU
Resume

Samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus om udarbejdelse af en modelaftale for forskningsprojekter, hvori datasamlinger er omdrejningspunktet. Ideen var at kvalificere de juridiske rammer for forskning, hvorunder forskerne kan medbringe egne data til en IT-infrastruktur. Populært sagt en juridisk spejling af en data management plan - udmøntet i en modelaftale.

Leverance
Uddybende info

Igangværende

  DTU’s lokale støttefunktion vedr. forskningsdata management
Institution DTU
Resume

Støttefunktionen er oprettet som et af tre ben i det nye kontor ”Bibliometri & Data Management”. 

Kontoret samarbejder med DTU’s forskningskontor (EU ansøgninger mv.), IT-afdeling (systemunderstøttelse), undervisningskoordinator for forskningsintegritet (Code of Conduct/RCR kurser og lærebog), jurister (afklaring af juridiske spørgsmål) og bibliotek (Open Access til publikationer). Støttefunktionen er oprettet for at sikre (1) support vedr. RDM til forskere, institutter, administrative kolleger og direktion (2) sammenhæng i indsatserne og brugervenlighed i ydelserne på tværs af universitetets forskellige delløsninger og bidragyderne.

Uddybende info
  Følgegruppe for Datamanagement på KU
Institution KU
Resume

Følgegruppe for datamanagement, der er samlet tovholder for området på tværs af KU.

Følgegruppen tager emner op på området forskningsdatamanagement, både angående indstillinger til KUs ledelse og mere bredt mht. videndeling og udbredelse af hensigtsmæssig praksis på KU.

Overordnet formål er at understøtte KU’s politik for forskningsdata med værktøjer, politikker og vejledninger. Derudover at sikre videndeling og igangsættelse af initiativer på tværs af KU ang. forskningsdatamanagement. 

Uddybende info
  Koordinationsgruppe for Datamanagement på Humanistisk Fakultet på KU
Institution KU, Humaniora
Resume

Koordinationsgruppe for datamanagement, der skal koordinere området på tværs af fakultetet. 
Gruppen videndeler og koordinerer initiativer på fakultetet med henblik på at udarbejde en samlet data management (DM) politik, samt understøtte og supportere ang. DM på fakultetet.

Uddybende info
  SDU DM Forum
Institution SDU
Resume

Dette lokale DM-Forum etablerer datamanagement støttefunktioner for forskerne på SDU. Forummet har repræsentanter fra bibliotek, forskerstøtteenheden, it-service, Odense Patient data Explorative Network (OPEN ) og juridisk enhed i fællesområdet. 

Med udgangspunkt i ønsker fra følgegruppen DM Advisory Board, der består af SDU forskere, forsøger forummet at etablere støtte til alle dele af datas livscyklus. Konkret startes med at kontakte modtagere af eksterne midler med tilbud om hjælp til udarbejdelse af en datamanagementplan.

Uddybende info
  Koordinationsgruppe for Datamanagement på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Institution Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Resume

Koordinationsgruppe for research datamanagement sikrer videndeling, formidling og støtte til opbygning af netværk på tværs af Det Kgl. bibliotek Aarhus, Aarhus University Library og Aarhus Universitet og sikrer linket til det nationale forum jf. at to medlemmer fra koordinationsgruppen også indgår i DM Forum. 

Uddybende info
Revideret
01 dec 2021